Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textil formgivning 1, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G19
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa sin förmåga att gestalta textilprodukter,
- redogöra för och använda olika metoder för skisstekniker i textil,
- analysera och formulera sin förmåga till gestaltning av idéer i textil formgivning,
- presentera och kommunicera ett personligt uttryck i textil samt tillägna sig ett textilt materialkunnande,
- självständigt bedöma och värdera skissprocessens förlopp och resultat.
Kursinnehåll
Kursen innehåller skissövningar i olika material och tekniker, samt stoffteckning, med inriktning mot textil. Fokus ligger på analyser och genomgångar av skissers användbarhet i textil gestaltning. Det egna textila skissandet verifieras i diskussioner med en hantverklig och konstnärlig aspekt. Vidare ingår övningar i komposition med dator som verktyg.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, gruppövningar och laborationer samt lärarledd undervisning. Stoffteckning, litteraturstudier, studiebesök och uppgifter som lämnas ut under kursens gång med redovisningstillfällen.
Examination
Kursen examineras genom muntlig presentation och redovisning av praktiskt arbete samt skriftlig reflektion över praktisk tillämning i textil.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textil formgivning 1, grundkurs
Textile Design 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-01-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.