Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skapande arbetets metoder 2, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G18
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- analysera, beskriva och reflektera över egna och andras skapande processer inom något eller några av det estetiska områdets olika discipliner,
- redovisa och tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt till egen och andras skapande verksamhet inom det estetiska området,
- redogöra för breddade och fördjupade kunskaper om innebörden av begreppen kunskap och vetenskap, konstnärlig och praktikbaserad forskning samt konstnärligt utvecklingsarbete,
- analysera, beskriva och reflektera över traditionsbegreppet, material- och tekniktradition inom det estetiska området,
- redovisa och tillämpa metoder för presentations- och utställningsteknik inom det estetiska området,
- analysera, diskutera och reflektera över samtida konstkritik och konstdebatt,
- planera och självständigt genomföra individuella arbeten som relateras till forskningsmetoder och teorier inom det studerade området.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- egna och andras skapande arbetsprocess inom estetiska området,
- forskningsmetoder som uttryck för en vetenskaplig hållning,
- innebörden i begreppen kunskap och vetenskap, konstnärlig och praktikbaserad forskning samt konstnärligt utvecklingsarbete,
- traditionsbegreppet, tekniktradition och materialtradition,
- teoretiskt och praktisk tillämpning av presentations- och utställningsteknik,
- skapande arbete inom konst, konsthantverk, design och vetenskap mot bakgrund av samtida konstkritik och konstdebatt,

Under kursen genomförs individuella arbeten med utnyttjande av forskningsmetoder och teorier relevanta för estetiska skapande verksamhet
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, laborationer inom estetiska området och handledning.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser examineras fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång. Minst ett självständigt skriftligt individuellt arbete i rapportform redovisas inom kursen. Den muntliga presentationen kompletteras med andra redovisningsmedel, såsom utställning, videofilm och multimedia.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Skapande arbetets metoder 1 eller motsvande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skapande arbetets metoder 2, fortsättningskurs
The Methods of Creative Works 2
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV