Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturhistoria med föremålsanalys 2, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G15
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- analysera och kategorisera föremålens olika roller skapande av de sammanhang de ingår i,
- tillämpa en fördjupad kunskap om föremål och deras funktioner,
- redogöra för hantering av föremål vi kommer i kontakt med,
- självständigt kunna bedöma och analysera föremål, funktion och material i ett historiskt samt rituellt perspektiv, tillverkade inom främst hantverk, konsthantverk och slöjd.
Kursinnehåll
Kursen presenterar en översikt av olika artefakter mot bakgrund av olika samhälleliga faktorer, vilka påverkar utformning av föremål. Kursen fokuserar också på hantering av föremål som åskådningsmaterial. Vidare behandlar kursen manlig och kvinnlig fåfänga, smink och kroppsomformning genom tiderna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt exkursioner. Kurslitteratur inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursen examineras genom både muntliga och praktiska redovisningar i grupp där deltagandet är obligatoriskt, samt ett individuellt skriftligt arbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt godkänd kurs i Kulturhistoria med föremålsanalys 1 eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturhistoria med föremålsanalys 2, grundkurs
Cultural History with Object Analysis 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV