Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Antikens teater i teori och praktik, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G14
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

- beskriva den västerländska teaterns tidiga uttrycksformer
- placera texterna och teaterformerna i sitt historiska sammanhang
- analysera det grekiska dramats betydelse för efterföljande epoker samt för vår egen tid
- ha färdigheter och förmåga att använda den grekiska teaterns texter och uttryckssätt
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på det antika dramat och dess utveckling ur teoretiska och praktiska perspektiv. Det innebär att kursen både innehåller pjästexter och teoretiska bakgrunder till den grekiska dramatiken, liksom de sceniska gestaltningarna under dramatikens samtid.
Dåtida uppförande och dess formers betydelse för vår egen tid belyses i kursen samt senare tiders dramatik som bygger på den grekiska teatern och dess dramatik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består seminarier med diskussioner och analyser av kursens litteratur samt redovisningar, enskilt och i grupp. Kursen består också tillika hög grad av praktiska moment såsom improvisationer och övningar kring kursens litteratur.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar examineras i grupp och individuellt. Det krävs aktiv närvaro på examinerande seminarietillfällen. En praktisk slutredovisning med koppling till inläst litteratur med egna reflektioner genomförs.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Antikens teater i teori och praktik, grundkurs
Ancient Theatre in Theory and Practice, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV