Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G13
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna
- reflektera över och fördjupa sig i olika aspekter av dramakommunikation i såväl teori som praktik,
- skapa egna modeller för dramakommunikativa övningar utifrån tidigare förvärvade kunskaper i drama/teater,
-beskriva kvalitativt ledarskap inom drama och teaterområdet utifrån teoretiska perspektiv,
- tillverka och reflektera över maskens betydelse i kommunikativa processer,
- redogöra för olika forskningsmetodiska frågor,
- genomföra en individuell skriven vetenskaplig uppsats.
Kursinnehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i dramakommunikation där praktiska färdigheter relateras till teoretiska aspekter av ämnet. Stor vikt läggs vid teoretiska studier med tolkning, analys och utveckling av i kursen genomförda övningar och med fokus på kvalitativt ledarskap. Utifrån praktiska övningar, tidigare erfarenhet i ämnet samt forskningsrelaterad litteratur reflekteras över dramats form och innehåll. I kursen ingår att tillverka en mask med muntliga och skriftliga reflektioner över process och produkt. Dessutom ska en koppling till teoretiska perspektiv på masken genomföras genom litteraturstudier. I kursen ingår en individuell vetenskaplig uppsats med fokus på dramakommunikation ingår samt studier av olika forskningsmetodiska frågor.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett upplevelse och inlevelsebaserat arbetssätt för att den studeranden ska kunna fördjupa sig i de för dramakommunikation viktiga aspekter. Studierna präglas också av ett upplevelseorienterat skapande och ett reflekterande arbetssätt med kopplingar till teorier. Undervisningen är både lärarledd och icke lärarledd. Undervisningen sker i form av praktiska övningar med anknytning till teorier och uppföljningsdiskussioner, litteraturseminarier, handledning, föreläsningar samt självstudier.
Examination
Kursen examineras genoms skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och/eller individuellt. Den studerande ska dokumentera den lärarledda undervisningen och arbetet i grupp. Examinationsseminarier sker genom opponering av vetenskapliga arbeten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 60 hp i drama/dramakommunikation (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 3, fördjupningskurs
Drama Communication 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.