Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konsten att leda ur ett dramakommunikativt perspektiv, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G12
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- reflektera över och redovisa den egna synen på ledarskap utifrån intryck från kurslitteratur, samtal med andra kursdeltagare och lektioner,
- tillämpa tillägnade kunskaper för att skapa strategier i verkliga situationer,
- undersöka och redovisa ett specifikt område inom ämnet ledarskap.
Kursinnehåll
Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer utifrån ett ledarperspektiv. Viktiga delar av kursen är grundläggande teori och praktik i dramakommunikation och träning i verbal/icke-verbal kommunikation, liksom grupprocess/-dynamik, ledarstilar, träning i konfliktbearbetning, analys av fallstudie samt en fördjupningsuppgift motsvarande 3 poäng.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra de djupare kunskaperna i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke-lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete, gestaltande och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av studenten krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, litteraturseminarier och examinationer. Både lärarledd undervisning och arbetet i grupp dokumenteras.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Den studerande examineras under kursens gång. Studenten skriver en personlig ledarskapsteori utifrån lektionsinnehåll, diskussioner, reflektion samt litteratur. Fallstudien och fördjupningsuppgiften examineras. Samtliga examinationer redovisas både muntligt och skriftligt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konsten att leda ur ett dramakommunikativt perspektiv, grundkurs
The Art of Leadership through a Dramacommunicative Perspective
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV