Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Course in Drama Communication A, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G10
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- relatera teorier i icke-verbala uttryckssätt till praktiska erfarenheter och beskriva möjliga tillämpningar av kunskapen i vardagssammanhang
- redogöra för hur status och revir inverkar på den interpersonella kommunikationen
- iscensätta och analysera kommunikativt problematiska situationer och genom att använda kunskaper i mellanmänsklig kommunikation finna handlingsalternativ
- genom dramakommunikativa metoder använda sagan och myten som kunskapskälla
Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande teori och praktik i dramakommunikation. I kursen ingår undervisningstillfällen där vi provar och tränar gruppbildande övningar, improvisation, övningar i kroppsspråk och status, verbalt kommunikativa övningar, att använda saga och myt som inspirationskälla, ledarskap samt gestaltning på scen. Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av den studerande krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, handledande av medstudenter, litteraturseminarier och examinationer. Både lärarledd undervisning och arbetet i grupp dokumenteras.
Examination
Studenten examineras löpande under kursens gång, och formerna är sceniska, muntliga och skriftliga. Obligatoriska moment under kursen är examinationstillfällena som framgår av kurshandledningen, och de litteraturseminarier som kräver samtalsprotokoll. Alla examinationer bygger på innehållet i lektionerna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Course in Drama Communication A
International Course in Drama Communication A
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.