Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nordic Culture, 15hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G08
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- Känna till och kunna definiera begreppet kultur.
- Kunna beskriva vad nordisk kultur står för enligt kursens innehåll och genom detta göra jämförelser till det man upplevt själv under sin studietermin i Sverige.
- Beskriva och redovisa kunskaper om både materiellt och immateriellt nordiskt kulturarv.
- Känna till huvuddragen i våra nordiska traditioner och vår relation till naturen.
- Kunna redovisa och beskriva olika kulturella och geografiska områden såsom stad och landsbyggd.
Kursinnehåll
The main content of the course explores our Nordic Cultural and geographical environments. The course give insights into Nordic cultural life, Culture is “known as the system of shared beliefs, values, customs, behaviours, and artefacts expressed in for example local Identity, Folk-art, Craft, Dance and Music.
The course will also give the participants the possibility to take part in Nordic outdoor activities as part of their recreation and learning.
Som löpande text:
From these environments the following will be studied and explored:
Local identity, history, countryside life and citizenship. How to live in countryside and in a city today?
Our cultural heritage a material and immaterial culture.
In this course we explore: Outdoor life - a way of living.
The right of common access to nature. What does nature means to Swedes and our relation to nature?
Folkloristic tales and sagas, traditional Nordic dances and songs and the Nordic traditions and the high festivals.
The Nordic folk-art and music and traditional cooking as a way of learning culture.
Undervisning/Arbetsformer
• Självständigt och tillsammans med andra redovisat och beskrivit olika kulturella och geografiska områden såsom stad och landsbyggd.
Lectures, seminars, residential (live-in seminairs) courses, Experiential learning through experience and workshops.
Examination
Students will be required to give a written documentation of culture and a comparative study of your native country culture and your experiences with the Nordic Culture seminars. Written personal final report is a part of final examination.
Nordic culture includes two-attendance compulsory live- in seminaries in different parts of cultural environments. After seminars personal reports should be presented. Group presentations should be supported by (documentation form both outside and within the resources available through the) IT.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nordic Culture
Nordic Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: 754G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-08-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.