Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textilt uttryck, broderi och knyppling, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G07
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- utveckla och tillämpa ett experimentellt förhållningssätt till broderi och knyppling,
- reflektera över den skapande processen och det synliga resultatet,
- förena tekniskt kunnande och personligt uttryckssätt inom broderi och knyppling,
- redogöra för broderiets och knypplingens kulturhistoriska bakgrund och arbeta med denna kunskap som inspiration,
- visa kunskaper i formgivning som underlag för ett medvetet personligt formspråk,
- individuellt bedöma och analysera produkter inom broderi och knyppling relaterade till vår egen tid.
Kursinnehåll
Kursen innehåller skapande arbete med inriktning mot experimentell knyppling och genombrutet ytutfyllande broderi. Skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat studeras samt skapande arbete där bland annat kunskap i textil kulturhistoria ingår. De textila mönstrens historia betonas och används som inspiration i arbetena. Vidare innehåller kursen materialkunskap och redskapskunnande för broderi och knyppling. Avslutning och montering av arbeten, färg- och formkunskap, kompositionsövningar och textila uttryck. Dessutom ingår diskussioner om produktanalys, hantverksmässiga och konstnärliga aspekter på arbeten samt användningsområden för broderi och knyppling i vår egen tid och kvalitetsbegrepp.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är av både teoretisk och praktisk art och består av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt självstudier mellan de olika kurstillfällena.
Examination
Den studerande examineras dels genom fortlöpande bedömningar vid seminarier och redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång samt genom muntlig presentation av ett individuellt arbete. Det individuella arbetet skall också skriftligt dokumenteras och analyseras med stöd i kurslitteraturen och kursinnehållet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textilt uttryck, broderi och knyppling, grundkurs
Textile expression, embroidery and bobbin lace-making
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.