Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturhistoria med föremålsanalys 1, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G05
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande
- kunna redogöra för olika kulturbegrepp, hantverk konsthantverk, slöjd och hemslöjd, konstindustri, industriell design och industri,
- kunna redovisa övergripande historiska kunskaper om industrisamhällets utveckling och dess konsekvenser för hantverk, konsthantverk och slöjd samt för industridesign,
- kunna redogöra för och beskriva stilar och stilutveckling, såsom de tagit sig uttryck i bruksting och i föremål med främst estetisk och symbolisk funktion,
- självständigt kunna bedöma och analysera föremål tillverkade inom främst hantverk, konsthantverk och slöjd.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras och analyseras innebörden i begreppen hantverk, konsthantverk, slöjd och hemslöjd, konstindustri, industriell design och industri, samt utmärkande drag för olika tillverkningsprocesser.
Föremål som synliga uttryck för kulturhistorisk utveckling diskuteras. Vidare studeras industrisamhällets utveckling som bakgrund till förståelsen av föremålens utformning, hantverksyrkenas förändring och framväxten av slöjden som kulturbevarande hantverk och som pedagogisk verksamhet.
Kursen presenterar en översiktlig stilorientering beträffande arkitektur, klädedräkt, möbler, textiler och inredning samt smycken.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt exkursioner. Kurslitteratur inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursen examineras genom både muntliga och praktiska redovisningar i grupp där deltagandet är obligatoriskt, samt ett individuellt skriftligt arbete som baseras på kursens litteratur och innehåll.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturhistoria med föremålsanalys 1
Cultural History with Object Analysis 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X         ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.