Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstruktion och uttryck i trä, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Slöjd
Ämnesområde
  Kurskod   754G04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapandeprocessen
- praktiskt utveckla och genomföra idéer med utgångspunkt i teknik, material och verktyg till färdig produkt
- ge ett personligt uttryck åt konstruktioner i trä, med eller utan en formulerad bruksfunktion som bärande idé
- genom kulturhistorisk förförståelse anknyta till föremål konstruerade i trä som inspiration till nya konstruktioner
- bedöma och analysera egna och andras slöjd- och hantverksprodukter i trä.
Kursinnehåll
Kursens innehåll består av olika delar; formgivning, kulturhistoria och hantverk. Skapandeprocessens förusättningar och förlopp problematiseras genomgående under kursens gång, där en medveten personlig formgivning behandlas som såväl företeelse som praktiskt/konstnärligt uttryck. Med de personliga uttrycksformerna i centrum förmedlas kulturhistoria och hantverksmetoder under kursens gång både teoretiskt och praktiskt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och under handledning vid produktionsarbete i verkstad. De studerande är i hög grad aktiva i individuella praktiska genomföranden av sina utarbetade idéer, som sedan reflekteras enskilt och i grupp. Den studerande har stöd i lärarledda verksamheter, men teoretiska och praktiska självstudier ingår också som moment under kursens gång, säskilt mellan undervisningstillfällena. Enskilda kursmoment redovisas och analyseras vid sammankomsterna.
Examination
Examinationen sker genom presentation av de bearbetade idéerna muntligen och skriftligen vid framläggning och opposition i seminarieform. I presentationen skall reflektioner över kursinnehåll, litteratur och delmoment ingå. Obligatorisk närvaro gäller vid examinationstillfället.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstruktion och uttryck i trä, grundkurs
Construction and Expression in Wood
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 754G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Slöjd          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV