Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   754G02
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- sätta in teaterns utveckling i ett historiskt sammanhang
- analysera, gestalta och muntligt redovisa tidstypiska dramatiska verk
- reflektera över och redovisa hur etik och etnologi kan användas i ämnet dramakommunikation
- planera, genomföra och ta ansvar för ett dramakommunikativt undervisningstillfälle
- skapa en produktion med ett dramakommunikativt innehåll
- redogöra för Stanislavskijs och Boals metoder samt relatera dessa till ämnet dramakommunikation
Kursinnehåll
Kursen ger både grundläggande och fördjupad teori och praktik i dramakommunikation. I kursen ingår undervisningstillfällen där vi provar och tränar gruppbildande övningar, scenisk gestaltning utifrån tidstypiska tekniker, att skriva gruppkontrakt utifrån kommunikativa övningar, Stanislavkijs metoder samt att leda övriga gruppen under ett undervisningstillfälle. Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på gestaltning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Av studenten krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, handledande av medstudenter, litteraturseminarier och examinationer. Både lärarledd undervisning och arbetet i grupp dokumenteras. Självstudier individuellt och i grupp är ett viktigt inslag i kursen, och är förlagt både till kurstillfällena och till träffar däremellan.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Studenten examineras löpande under kursens gång, och formerna är sceniska, muntliga och skriftliga. En produktion med dramakommunikativt innehåll ingår, och examineras genom muntlig och skriftlig framläggning vid ett seminarium. Obligatoriska moment under kursen är examinationstillfällena som framgår av kurshandledningen och de litteraturseminarier som kräver samtalsprotokoll.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 30hp i drama/dramakommunikation (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 2, fortsättningskurs
Drama Communication 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 754G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       ÖV  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2006-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.