Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   754G01
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- relatera teorier i icke-verbala uttryckssätt till praktiska erfarenheter och beskriva möjliga tillämpningar av kunskapen i vardagssammanhang
- redogöra för hur status och revir inverkar på den interpersonella kommunikationen
- iscensätta och analysera kommunikativt problematiska situationer och genom att använda kunskaper i mellanmänsklig kommunikation finna handlingsalternativ
- genom dramakommunikativa metoder använda sagan och myten som kunskapskälla
- reflektera över och redovisa vilken betydelse etik och etnologi har för ämnet dramakommunikation
- planera och genomföra en dramakommunikativ övning
- genomföra en fältstudie kopplad till ämnesrelaterad litteratur
Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande teori och praktik i dramakommunikation. I kursen ingår undervisningstillfällen där vi provar och tränar gruppbildande övningar, improvisation, övningar i kroppsspråk och status, verbalt kommunikativa övningar, att använda saga och myt som inspirationskälla, ledarskap samt gestaltning på scen. Under en internathelg, som delvis bekostas av studenten själv, får studenterna under våren prova och lära sig om en teambuildingmetod. Dessutom fördjupar sig den studerande i någon del av ämnet genom att genomföra en fältstudie. Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Kopplingar mellan praktik och teori görs i examinationsuppgifterna. Av den studerande krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, handledande av medstudenter, litteraturseminarier och examinationer. Både lärarledd undervisning och arbetet i grupp dokumenteras.
Examination
Studenten examineras löpande under kursens gång, och formerna är sceniska, muntliga och skriftliga. Ett fältanknutet projekt ingår, och examineras genom framläggning och opposition vid ett seminarium. I examinationen ingår också att opponera på andras arbeten. Obligatoriska moment under kursen är examinationstillfällena som framgår av kurshandledningen, de litteraturseminarier som kräver samtalsprotokoll samt internathelgen. Alla examinationer bygger på innehållet i lektionerna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 1, grundkurs
Drama Communication 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009/00139   Kurskod: 754G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-09-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.