Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Handikappvetenskap
Ämnesområde Handikappvetenskap - HV1
  Kurskod   752G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- utifrån kliniska fall analysera olika handikappvetenskapliga frågeställningar i relation till det bio-psyko-sociala synsättet
- motivera lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall
- reflektera kring, integrera och kritiskt granska centrala begrepp, aktuella forskningsfrågor och etiska principer inom handikappvetenskap
- självständigt planera och genomföra en handikappvetenskaplig undersökning, analysera data och förmedla resultat i ett vetenskapligt arbete
- föra en vetenskaplig diskussion, kritiskt granska andras och eget självständigt arbete.
Kursinnehåll
Uppsatsförberedande, 15 hp
(Preparatory course for thesis)
Delkursen behandlar handikappvetenskaplig teori samt forskningsmetoder som är tillämpbara inom området. Delkursen tar även upp kunskapen om etiskt förhållningssätt.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)
Inom ramen för kursen genomför den studerande, under handledning, ett vetenskapligt empiriskt arbete på kandidatnivå inom handikappvetenskap som omfattar planering, genomförande och redovisning. I kursen ingår även kritisk granskning av andras uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktiviteter och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall och vetenskapliga artiklar används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Kursen bedrivs i huvudsak på distans och administreras via Linköpings universitets lärplattform, men består även av obligatoriska kursträffar som innehåller föreläsningar, seminarier och laborationer. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter och laborationer. En kandidatuppsats ska författas, redovisas och diskuteras på ett seminarium där de krav som ställs på vetenskapliga arbeten utgör grunden för diskusson. Den studerande ska opponera på medstudenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handikappvetenskap II, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap III, fortsättningskurs
Disability Research 3, continuation course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 752G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Handikappvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande        
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-08-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-10-05