Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Handikappvetenskap - HVA
Ämnesområde Handikappvetenskap - HVA
  Kurskod   752G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på kliniska fall inom det handikappvetenskapliga området
- föreslå lämpliga interventioner och prevention utifrån kliniska fall
- diskutera, integrera och kritiskt granska forskning och etiska principer inom handikappvetenskap
- självständigt planera, genomföra och presentera en mindre empirisk studie inom ett för handikappvetenskap relevant delområde
- redogöra för och kritiskt granska egna och andras studier.
Kursinnehåll
Horisontell integration av handikappvetenskap, 7,5 hp
(Horisontal integration of disability research)
I denna delkurs ska den studerande undersöka och jämföra begrepp som är tillämpbara på olika funktionshinder. I delkursen ingår även litteratursökning och litteraturgranskning.

Vertikal integration av handikappvetenskap, 7,5 hp
(Verical integration of disability research)
I denn delkurs ska den studerande tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på olika funktionshinder genom att begrepp och mekanismer på olika förklaringsnivåer undersöks och diskuteras. I delkursen ingår litteratursökning och litteraturgranskning.

Handikappvetenskaplig metod, 7,5 hp
(Research methods in disability research)
Delkursen behandlar etiska överväganden i handikappvetenskaplig forskning, datainsamlingstekniker, översikt av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Handikappvetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Essay in disability researcy)
I denna delkurs ska den studerande tillämpa och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare delkurser genom att planera, genomföra och rapportera ett empiriskt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktiviteter och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall och vetenskapliga artiklar används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Kursen bedrivs i huvudsak på distans och administreras via Linköpings universitets lärplattform, men består även av obligatoriska kursträffar som innehåller föreläsningar, seminarier och laborationer. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter, hemtentamen, laborativa moment och en empirisk uppsats inklusive opponering på medstudenters uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handikappvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs
Disability Science II, continuation course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 752G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Handikappvetenskap - HVA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HVA    
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-10-05