Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   752G02
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- ta fram lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall
- tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på olika kliniska fall genom att undersöka begrepp som är tillämpbara på flera olika nivåer eller flera olika funktionshinder,
- självständigt genomföra en handikappvetenskaplig undersökning, analysera data och förmedla resultatet i en uppsats på ett etiskt sätt,
- tillämpa kunskap om teorier och begrepp inom handikappvetenskap, etik, biologi/medicin, psykologi och sociologi på kliniska fall,
- tillämpa handikappvetenskapliga metoder på verkliga fall,
- demonstrera förmåga att analysera och bedöma eget och andras arbete,
- beskriva, identifiera och formulera sig kring olika kliniska grupper av funktionshinder
- använda ett etiskt förhållningssätt på kliniska fall.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- intervention och prevention av kliniska fall med personer med funktionshinder
- att i kliniska fall kunna använda begrepp som är fungerar på antingen flera funktionshinder eller flera olika förklaringsnivåer utifrån det bio-psyko-sociala synsättet,
- genomförande av handikappvetenskapliga undersökningar samt analyserande av data och redovisning av resultat från dessa undersökningar
- tillämpad etik relevant i handikappsammanhang.
- tillämpning av handikappvetenskapliga metoder.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har en case-inspirerad pedagogik där kliniska fall är centrala och används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Kursinnehållet belyses av case-arbeten, föreläsningar och seminarier på distans. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Hemtentamen, gruppuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och laborationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handikappvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap II, fortsättningskurs
Disability Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 752G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA    
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.