Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap I, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Handikappvetenskap - HVA
Ämnesområde Handikappvetenskap - HVA
  Kurskod   752G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall
- redogöra för hur det bio-psyko-sociala synsättet kan användas för att beskriva funktionshinder samt redogöra för hur det kan tillämpas på kliniska fall inom olika verksamheter
- redogöra för och på grundläggande nivå reflektera över centrala begrepp och etiska principer inom handikappvetenskap
- beskriva, identifiera och formulera sig kring kliniska grupper med olika funktionshinder
- identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg inom handikappvetenskap
- läsa, värdera och kritiskt reflektera över egna och andra texter.
Kursinnehåll
Introduktion, 6 hp
(Introduction)
Delkursen behandlar handikappvetenskap som forskningsfält och om det bio-psyko-sociala synsättet på funktionshinder.

Psykologiska nivån, 6 hp
(Psychological level)
I denna delkurs introduceras det psykologiska perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar också olika psykologiska synsätt och teorier och hur dessa kan appliceras på funktionshinder.

Sociala nivån, 6 hp
(Social level)
Denna delkurs introducerar det sociala perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få för individen ur ett socialt, historiskt och kulturellt perspektiv.

Biologiskt medicinska nivån, 6 hp
Biomedical level)
I denna delkurs introduceras det biologiska medicinska perspektivet på funktionshinder. Delkursen behandlar biologiska/medicinska orsaker till olika funktionsnedsättningar.

Integration och vetenskaplig metod, 6 hp
(Integration and research method)
Delkursen syftar till att sammanväva kunskap från tidigare delkurser och författa en skriftlig rapport där olika nivåer och förklaringsperspektiv appliceras på ett eller flera funktionshinder. Delkursen behandlar också vetenskaplig metod inom det handikappvetenskapliga området.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktiviteter och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall och vetenskapliga artiklar används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Kursen bedrivs i huvudsak på distans och administreras via Linköpings universitets lärplattform, men består även av obligatoriska kursträffar som innehåller föreläsningar, seminarier och laborationer. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter, hemtentamen och laborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap I, grundkurs
Disability Science 1, basic course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 752G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Handikappvetenskap - HVA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HVA    
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-10-05