Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap I, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Handikappvetenskap - HVA
Ämnesområde Handikappvetenskap - HVA
  Kurskod   752G01
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- ta fram lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall,
- tillämpa ett bio-psyko-sociala synsätt på olika kliniska fall med funktionshinder genom att väga in etiska, biologiska, psykologiska och sociala aspekter,
- tillämpa kunskap om grundläggande teorier och begrepp inom handikappvetenskap, etik, biologi/medicin, psykologi och sociologi på verkliga handikappvetenskapliga fall,
- problematisera hur olika förutsättningar såsom kroppslig, kognitiv eller social funktionsnedsättning kan relateras till begrepp som normalitet och avvikelse,
- demonstrera förmåga att analysera och bedöma eget och andras arbete,
- använda ett etiskt förhållningssätt på kliniska fall,
- beskriva, identifiera och formulera sig kring olika kliniska grupper av funktionshinder.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- intervention och prevention av kliniska fall med personer med funktionshinder,
- att utifrån kliniska fall kunna tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på funktionshinder (WHO, 2001) och grundläggande teorier och begrepp inom biologi/medicin, psykologi och sociologi som är relevanta för funktionshinder och handikapp,
- grundläggande handikappvetenskapliga begrepp,
- tillämpad etik relevant i handikappsammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har en case-inspirerad pedagogik där kliniska fall är centrala och används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Kursinnehållet belyses av case-arbete, seminarier, föreläsningar och laborationer.
Examination
Hemtentamen, muntlig tentamen, gruppuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och laborationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap I, grundkurs
Disability Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 752G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Handikappvetenskap - HVA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HVA    
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.