Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Handikappvetenskap - HVA
Ämnesområde Handikappvetenskap - HVA
  Kurskod   752A05
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupade kunskaper inom området kognition, kommunikation och funktionshinder,
- relatera kunskap om olika minnessystem till olika aspekter av kommunikation och funktionshinder,
- omsätta kunskaperna och tillämpa på en klinisk grupp, t ex personer med hörselskada eller språkstörning.
Kursinnehåll
Kursen ger en fördjupning inom området kognition, kommunikation och funktionshinder utifrån aktuell forskning. Kursen inleds med en genomgång av olika minnessystem och hur dessa relaterar till kommunikationsförmåga. Minne och språk studeras kring olika teman såsom hörsel, läsning, skrivning samt utveckling. Kursen belyser typisk och atypisk neurologisk, kognitiv och språklig utveckling. De grundläggande begrepp och teorier som belyses under kursen tillämpas på patientgrupper så som cerebral pares, autism, CI, utvecklingsstörning samt språkstörning. Kliniska tillämpningar, såsom testning och bedömning utifrån patientfall är en viktig del av kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, kliniska laborationer, demonstrationer, seminarier och litteraturstudier.
Examination
Kursen examineras genom ett självständigt arbete som fördjupar kursinnehållet ur ett patientcentrerat tvärvetenskapligt perspektiv, vilket presenteras vid ett seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 5 terminer godkända på logopedprogrammet, eller motsvarande kunskaper inom ett eller flera relevanta ämnen, t ex Handikappvetenskap, Kognitiv psykologi, Neuropsykologi eller Lingvistik.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs
Disability, Communication and Cognition, advanced course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 752A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Handikappvetenskap - HVA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     HVA    
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.