Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handikappvetenskap, 7,5hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i Kognition och handikapp
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   752A01
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- ta fram lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall,
- tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet (WHO, 2001) på olika kliniska fall med funktionshinder genom att väga in etiska, biologiska, psykologiska och sociala aspekter,
- problematisera hur olika förutsättningar såsom kroppslig, kognitiv eller social funktionsnedsättning kan relateras till begrepp som normalitet och avvikelse,
- demonstrera förmåga att analysera och bedöma eget och andras arbete,
- beskriva, identifiera och formulera sig kring olika kliniska grupper av funktionshinder,
- använda ett etiskt förhållningssätt på kliniska fall.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- intervention och prevention av kliniska fall med personer med funktionshinder
- att utifrån kliniska fall kunna tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på funktionshinder (WHO, 2001) och grundläggande teorier och begrepp inom biologi/medicin, psykologi och sociologi som är relevanta för funktionshinder och handikapp,
- att i kliniska fall kunna använda begrepp som är fungerar på antingen flera funktionshinder eller flera olika förklaringsnivåer utifrån det bio-psyko-sociala synsättet,
- tillämpad etik relevant i handikappsammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
- Kursen har en case-inspirerad pedagogik där kliniska fall är centrala och används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Kursinnehållet belyses av case-arbeten, laborationer, seminarier och föreläsningar.
Examination
Hemtentamen, case-arbeten samt aktivt deltagande i seminarier och laborationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i ämnen relevanta för området kognition och handikapp, t ex kognitionsvetenskap, kognitiv psykologi, lingvistik, logopedi, arbetsterapi, specialpedagogik, socialvetenskap eller annan examen i kombination med minst 3 års arbetslivserfarenhet från arbete med personer med funktionshinder eller motsvarande på minst halvtid.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i Svenska och Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv samt Engelska minst 2 åk/etapp 2/Engelska A, TOEFL; pappersbaserat med minst 500p/datorbaserat med minst 173p/internetbaserat med minst 61p, eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handikappvetenskap
Disability Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 1335/06-41   Kurskod: 752A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X       ÖÄA    
Fastställd av kursplanenämnden 2007-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.