Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att arbeta med historiska arkiv, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia
Ämnesområde Historia - HI2
  Kurskod   751G39
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för det svenska offentliga arkivväsendets utveckling och förändringar över tid
- beskriva hur de historiska arkiven har bevarats, hanterats och betraktats som källmaterial över tid i relation till yrkes- och fritidsforskningens framväxt och förändring
- tillämpa källkritisk metod på ett historiskt källmaterial
- läsa och tolka äldre skriftligt källmaterial
- samla, värdera och bearbeta historiskt källmaterial i form av ett projektarbete som beaktar elementära historievetenskapliga krav samt kritiskt granska och opponera på ett projektarbete.
Kursinnehåll
I kursen fördjupas den studerandes kunskaper avseende historiska arkiv samt förmågan att orientera sig i och använda dessa.
Förvaltnings- och arkivvetenskap
Momentet ger grundläggande kunskaper om hur olika arkiv bildats samt det juridiska ramverk dessa regleras av.
Arkiv som historiskt källmaterial
Momentet belyser frågor om samt användbarhet av historiskt källmaterial i relation specifika forskningsfrågor. Här ges även en bild av hur användandet av historiska källor förändrats över tid.
Paleografi - handstilsläsning och tolkning
Momentet ger träning och inblick i att läsa och tyda äldre handstil samt kunskaper om hur denna förändrats över tid.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning samt genom gruppvisa diskussioner. Vidare sker arbete i nära anslutning till olika arkiv.Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig individuell hemtentamen, individuell redovisning av projektarbete som ventileras och försvaras vid ett seminarietillfälle. De studerande ska även genomföra en opposition på ett annat inom seminariet framlagt projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att arbeta med historiska arkiv
Workin with Historical Archives
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 751G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.