Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1:1: Den moderna vetenskapen och samhället, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G32
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:

- kunna använda grundläggande kunskaper om den vetenskapliga utvecklingen i dess relation till samhällsutvecklingen och den allmänna idédebatten 1950-2000,
- kunna använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé- och vetenskapshistoriska frågor formulerade inom olika traditioner,
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé- och vetenskapshistoriska området, samt i att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom det idé- och vetenskapshistoriska området,
- visa prov på ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, ideologiska traditioner och livsåskådningar inom olika traditioner,
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera samtida förhållanden rörande kunskapsanvändning och kunskapsspridning till allmänna historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den vetenskapliga utvecklingen och den allmänna idédebatten i sitt samhälleliga och kulturella sammanhang; kunskapsutvecklingen, teoretiska och metodiska problem såväl som institutionella och finansiella förutsättningar och styrmekanismer. Särskild vikt läggs vid hur vetenskapen kommit att bli en del av den sociala och kulturella hanteringen av frågor som rör värden, ideologier och livsideal och hur den har införlivats med och använts praktiskt i verksamheter inom många olika samhällsområden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1:1: Den moderna vetenskapen och samhället, grundkurs
History of Science and Ideas 1:1: Science, Ideas and Society 1950-2000
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 751G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.