Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1:3 Människokunskapens historia 1400-2000, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G31
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:

- använda grundläggande kunskaper om hur människan varit studieobjekt för olika kunskapsinriktningar i västerlandet från renässansen till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang,
- använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé-, kultur- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé-, kultur- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner,
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé-, kultur- och vetenskapshistoriska området, samt att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom området,
- visa prov på ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier om människan, ideologiska traditioner och livsåskådningar från skilda tider och inom olika traditioner,
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera samtida teorier om människan till historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande kunskaper om hur det vetenskapliga studiet av den mänskliga kroppen, människans psykiska förmågor och hennes sociala beteende utvecklats och förändrats från senmedeltiden till vår egen tid. Medicin och psykologi, sociologi och antropologi, kriminologi och socialt arbete, folklivs- och livsåskådningsforskning är några exempel på vetenskapliga områden där människan varit studieobjektet. Frågor om hur människovetenskaperna påverkats av och påverkat filosofiska, religiösa och politiska idétraditioner behandlas, liksom mer populärkulturella och kommersiella användningar av vetenskapligt förankrade föreställningar om människan. Särskild vikt läggs vid hur människovetenskaperna kommit att bli en del av den sociala och kulturella hanteringen av olika mänskliga och samhälleliga problem. Detta gäller såväl inom ramen för institutioner för fostran, omhändertagande och behandling, som i de strävanden som legat till grund för sociala rörelser som agerat för förändringar av sätten att se på och hantera mänskliga livsfrågor.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1:3 Människokunskapens historia 1400-2000, grundkurs
History of the Human Sciences
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.