Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1:2 Allmän idéhistoria, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G30
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:

- använda grundläggande kunskaper om livsåskådningarnas, samhällsuppfattningarnas, naturföreställningarnas och vetenskapernas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang,
- använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé-, kultur- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé-, kultur- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner,
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé-, kultur- och vetenskapshistoriska området, samt att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom området,
- visa prov på ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, ideologiska traditioner och livsåskådningar från skilda tider och inom olika traditioner,
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera samtida förhållanden på kunskapsanvändningens och kunskapsspridningens områden till historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar vetenskapernas, samhällsuppfattningarnas, och naturföreställningarnas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang. En särskilt vikt läggs vid den institutionella miljöns och platsens betydelse för vetenskapen och den allmänna idédebatten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1:2 Allmän idéhistoria, grundkurs
The History of Ideas
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.