Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G29
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:

- använda fördjupade kunskaper om livsåskådningarnas, samhällsuppfattningarnas, naturföreställningarnas och vetenskapernas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang,
- använda fördjupade kunskaper om textanalys och idé-, kultur- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera en fördjupad förmåga i att analysera och problematisera idé-, kultur- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner,
- uppvisa en fördjupad färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé-, kultur- och vetenskapshistoriska området, samt att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom området,
- visa prov på ett fördjupat vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, ideologiska traditioner och livsåskådningar från skilda tider och inom olika traditioner,
- demonstrera fördjupad förmåga att relatera samtida förhållanden på kunskapsanvändningens och kunskapsspridningens områden till historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en delkurs med tonvikt på teori och metod, två temakurser samt författandet av en självständig fördjupningsuppgift där ett historiskt källmaterial bearbetas och kontextualiseras:

Vetenskapliga perspektiv och arbetssätt inom idé-, kultur- och vetenskapshistoria (7.5 hp).
Delkursen inleds med en översiktlig presentation av den teoretiska och metodologiska diskussionen inom ämnesområdet, varefter ett antal relevanta studier och avhandlingar analyseras.

Tematisk idé- och vetenskapshistorisk fördjupning I (5 hp).
Delkursen behandlar aktuella vetenskapliga forskningsproblem inom idé- och vetenskapshistoria genom en tematisk idé och vetenskapshistorisk fördjupning.

Tematisk idé- och vetenskapshistorisk fördjupning II (5 hp)
Delkursen behandlar aktuella vetenskapliga forskningsproblem inom idé- och vetenskapshistoria genom en tematisk idé och vetenskapshistorisk fördjupning.

Tematisk idé- och vetenskapshistorisk fördjupning III (5 hp).
Delkursen behandlar aktuella vetenskapliga forskningsproblem inom idé- och vetenskapshistoria genom en tematisk idé och vetenskapshistorisk fördjupning.

Uppsats (7.5 hp).
Den studerande väljer i samråd med kursansvarig lärare ett ämne för en mindre uppsats inom ämnesområdet. Arbetet diskuteras fortlöpande och examineras inom ramen för en serie obligatoriska seminarier under terminens andra hälft.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Idéhistoria 1 grundkurs, med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 2, fortsättningskurs
History of Science of Ideas
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.