Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G28
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
- använda fördjupade kunskaper i idé- kultur- och vetenskapshistorisk metod
- visa prov på ett självständigt vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier och idé-, kultur- och vetenskapshistoriskt källmaterial från skilda tider och inom olika traditioner
- kristiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga arbeten.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en delkurs med tonvikt på teori och metod, en fördjupningskurs samt författandet av en självständig uppsats där ett historiskt källmaterial bearbetas och kontextualiseras:

Vetenskapliga perspektiv och arbetssätt inom idé-, kultur- och vetenskapshistoria - fördjupningskurs (7,5 hp).

Fördjupningskurs (7.5 hp).
Delkursen behandlar aktuella vetenskapliga forskningsproblem inom idé- och vetenskapshistoria genom en tematisk idé och vetenskapshistorisk fördjupning.

Uppsats (15 hp).
Den studerande väljer i samråd med kursansvarig lärare ett ämne för en mindre uppsats inom ämnesområdet. Arbetet diskuteras fortlöpande och examineras inom ramen för en serie obligatoriska seminarier under terminens andra hälft.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. I examinationen ingår även att lägga fram uppsatsen och opponera på annat students uppsats. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Idéhistoria, grundkurs, samt genomgången Idéhistoria, fortsättningskurs med minst 22.5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 3, fördjupningskurs
History of Science of Ideas 3
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU2008/00111   Kurskod: 751G28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.