Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1:4 Modern historia, 12hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G27
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer
- analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar i historiska sammanhang
- demonstrera grundläggande medvetenhet om hur val av perspektiv, utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av vårt förflutna.
Kursinnehåll
Ett översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv, bland annat den industriella revolutionen och dess följder, befolkningsutvecklingen, nya politiska åskådningar och framväxten av parlamentarism och demokrati. Latinamerikas frigörelse studeras liksom försöken till internationell stabilisering, nationalismen, imperialismen, de båda världskrigen, fascismen och de socialistiska revolutionerna i Ryssland och Kina, befrielserörelserna i tredje världen, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden. Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, obligatoriska seminarier som förbereds enskilt eller i grupp samt självständig inläsning av kurslitteraturen är kursens huvudsakliga arbetsformer.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen. Dessutom krävs aktiv obligatorisk närvaro vid förekommande seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1:4 Modern historia
History 1:4 Modern History
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-09-22