Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1:2 Antikens och medeltidens historia, 9hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G25
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer
- analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar i historiska sammanhang
- demonstrera grundläggande medvetenhet om hur val av perspektiv, utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av vårt förflutna.
Kursinnehåll
Ett översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling i ett globalt perspektiv bland annat av de äldsta högkulturerna, de antika grekiska och romerska samhällena, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen och det feodala samhällets kris. Huvuddragen av de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på utvecklingen i Sverige och särskilt Östergötland.
Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, obligatoriska seminarier som förbereds enskilt eller i grupp samt självständig inläsning av kurslitteraturen är kursens huvudsakliga arbetsformer.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen. Dessutom krävs aktiv obligatorisk närvaro vid förekommande seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Områdesbehörighet 1 (Hi A och Sh A)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1:2 Antikens och medeltidens historia
History 1:2 The History of Antiquity and the Middle Ages
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.