Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland , 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G24
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 751G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.