Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historisk arkeologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för olika arkeologiska traditioner
- redogöra för samspelet mellan arkeologiska och historiska kunskapsmetoder.
Kursinnehåll
Kursen behandlar arkeologiska och historiska aspekter på vårt förflutna, med tyngdpunkt på östgötsk medeltid. En översiktlig presentation kring grundläggande metoder inom historia och arkeologi ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier.

Examination
Examination sker genom skriftlig redovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historisk arkeologi
Historical Archaeology
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.