Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medicinhistoria, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för medicinens utveckling från antiken till 2000-talet
- redogöra för utvecklingen i Sverige inom ramen för den europeiska utvecklingen
- analysera varför hälso- och sjukvård ser ut som de gör idag
- redogöra för medicinhistorias viktigaste specialgrenar
- formulera vetenskapliga frågor och resonera kring olika tolkningar
- söka information och litteratur inom fältet
- kritiskt bedöma skrifter och källor
- uttrycka sig i tal och skrift på ett vetenskapligt sätt
Kursinnehåll
Kursen är delad i två olika delkurser:

Del I: Medicinhistoriens grunder. (7,5 hp)
Denna delkurs ger en kronologisk översikt av medicinens framväxt från antiken till idag. Den tar upp den utvecklingen inom t.ex. medicinvetenskap, idéhistoria och sjukdomshistoria. Den svenska utvecklingen sätts i relation till den europeiska.

Del 2: Utvalda områden i medicinhistoria (7,5 hp).
Denna delkurs ger an möjlighet att göra djupare läsning inom ett urval av specialområden, delvis efter studentens önskemål. Dessa områden inkluderar historiska perspektiv på bl. a. följande: institutioner, professionella grupper, studier av utvalda sjukdomar, funktionshinder, alternativmedicin, hälsopolitik, demografiska förändringar, mm.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen äger rum i form av föreläsningar, diskussioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination består av skriftliga inlämningsuppgifter och även av aktivt deltagande i seminarier och diskussioner. Delkurs 2 avslutas med en valfri inlämningsuppgift.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medicinhistoria, grundkurs
History of Medicine
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU