Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismanalys 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G15
Mål
Kursen syftar till att den studerande
- skall förvärva fördjupade kunskaper om turismens roll i samhällsutvecklingen
- skall genomföra ett eget projektarbete kring relevant turismverksamhet
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Platser och attraktioner – turismens resurser, 5p

Delkursen studerar turismens materiella, immateriella och imaginära resurser, med fokus på turismens retorik och myter, turism som upplevelse, samt nya turismformer (ekoturism m m).

Produktutveckling i turismnäringen, 5p

Olika verktyg för att analysera och förstå den turistiska potentialen behandlas med inriktning på utveckling, planering och genomförande av turistisk verksamhet.

Turismanalytiskt projektarbete, 5p

Den studerande ska genomföra ett mindre projektarbete knutet till relevant turistisk verksamhet.

Bortom turismen, 5p

Turismens konsekvenser på lokal och global nivå liksom dess beroende av/påverkan på frågor om klass, genus och etnicitet behandlas. Frågan om hållbar turism problematiseras likaledes.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Prov ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen gäller genomgången Turismanalys 1, med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismanalys 2
Tourism Analysis 2
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 751G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       HIA   NA