Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismanalys 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- arbeta med turism som samhällsföreteelse
- kritiskt granska turismens ekonomi, ideologi och kulturella roll i konkreta miljöer.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Introduktion till turismanalys, 7,5 hp
Delkursen ger ett introducerande helhetsperspektiv på framväxten av turism som ett möte mellan ett övergripande transnationellt system och de lokala och specifika platser där turismen utspelar sig. Ett historiskt perspektiv är genomgående och visar på den utveckling som ligger bakom den nutida globala turismen.

Turisten: resenären och besökaren, 7,5 hp
Delkursen utgår från kontrasten mellan turisten som resenär och turisten som temporär gäst. Turismens interaktion från gästperspektiv genom turisten som deltagare i möten mellan världsbilder, kulturella värden och social organisering står i centrum för delkursen, som vidare uppmärksammar turisten i hemmavardagen, utanför turistrollen och turistresan.

Värdar och miljöer – turismen och det lokala perspektivet, 7,5 hp
Denna delkurs problematiserar och analyserar turism utifrån ett plats- och värdperspektiv. Samtidigt analyseras turismens roll i lokala utvecklingsstrategier och i lokal självbild och identitet.

Turism som näring – operatörer och företagande, 7,5 hp
Turismens operatörer behandlas som kulturmäklare, som förmedlare, som gestaltare och som ekonomiska aktörer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Tentamen ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Prov ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismanalys 1
Tourism Analysis 1
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 751G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HIA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.