Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrottshistoria, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för den internationella idrottens utveckling från antiken och fram till modern tid,
- redogöra för den svenska idrottsrörelsens utveckling från slutet av 1800-talet och framåt,
- demonstrera insikt om speciella frågor inom idrotten som t ex genus, professionalism, doping, huliganism, breddidrott, handikappidrott, friskvård, marknadsanpassning och sociala och etniska aspekter,
- demonstrera hur ett vetenskapligt arbete genomförs.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Idrottens utveckling i Sverige, 7,5hp
Delkursen ger en bild av hur idrotten växer fram till att bli en dominerande folkrörelse i Sverige. I detta sammanhang belyses hur olika idrotter dominerat under skilda perioder och i olika regioner. Dessutom behandlas en rad företeelser som på olika sätt präglat dess organisation, verksamhet och aktörer.
Exempel på dylika är amatörism kontra professionalism, breddidrott eller elitidrott, idrottens kommersialisering, idrott och genusfrågor, idrottens fostrande roll och friskvårdande betydelse samt doping.

Idrott och samhällsutveckling, 7,5 hp
I takt med idrottsrörelsens tillväxt har den spelat en allt större roll för det omgivande samhället. Här behandlas ämnesområden som idrott och politik, inte minst hur idrotten använts nationellt och hur speciell arbetaridrott växte fram, idrottens förhållande till stat, kommun och näringsliv, varvid inte minst idotten i bruksmiljö är intressant, idrott och massmedia inklusive idrottens kritiker, idrottens publik och dess s k svans, huliganism, och idrottens roll i underhållningsindustrin.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, självständig inläsning och reflektion kring litteratur, seminarieövningar, grupparbete och handledning.
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen, obligatoriska seminarier och grupparbete eller i enstaka fall individuellt arbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrottshistoria, grundkurs
History of Sports
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU