Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1:4: Medier, idéer och vetenskap, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G10
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:

- kunna använda grundläggande kunskaper om vetenskapens och idédebatternas mediala historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang.
- kunna använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt.
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner.
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé- och vetenskapshistoriska området.
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera frågor om vetenskapens och idédebatternas mediehistoria till allmänna historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar vetenskapens och idédebatternas mediala historia från det dialogiska samtalet under antiken till Internet. Kommunikation med olika publiker har alltid varit en del av det vetenskapliga och intellektuella livet, men genom att fokusera på hur de mediala förutsättningarna förändrats och på medialiseringen som process kan produktionen, förmedlingen och utbytet av kunskaper, erfarenheter och värderingar studeras mer ingående. Särskild vikt läggs vid vetenskapens relation till nya medier och nya bruk av äldre medieformer under 1800- och 1900-talen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande uföva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1:4: Medier, idéer och vetenskap, grundkurs
History of Science and Ideas 1:4: Media, Ideas and Science
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA