Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1 halvfart, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna
- använda kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer, genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och processer i Sverige, Norden, Europa och globalt,
- använda kunskap om grunderna i historisk metod och teori,
- analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar i historiska sammanhang,
- demonstrera medvetenhet om hur val av perspektiv, utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av vårt förflutna.
Kursinnehåll
Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och ifrågasättas. Samtidigt därmed fördjupas kunskaperna om historiens utvecklingsfaser. I kursdelarna integreras den nordiska historien. Ekonomisk historia integreras med den övriga undervisningen i samtliga delkurser.

Kursen består av följande delar:

Teori och metod, 3 hp
Introduktion i teori och metod. Delkursen har två syften: dels att ge en allmän orientering i historiesyn och historiska teorier, dels att ge en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder.

Antiken och medeltiden, 9 hp
Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling i ett globalt perspektiv, bl a av de äldsta högkulturerna, de antika grekiska och romerska samhällena, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, det feodala samhällets kris. Huvuddragen av de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på utvecklingen i Sverige och särskilt i Östergötland.

Nya tiden - 1815, 6 hp
Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling bl a av framväxten av en byråkratisk furstemakt i nationalstaternas Europa, de kontinentala och koloniala konflikterna samt uppkomsten av ett internationellt system. Ideologiska och kulturella utvecklingslinjer uppmärksammas, liksom utvecklingen i utomeuropeiska områden. Kursen innehåller en fördjupat studium av Sverige nationellt och lokalt.

Tiden efter 1815, 12 hp
Översiktligt studium av händelse- och samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv, bl a den industriella revolutionen och dess följder, befolkningsutvecklingen, nya politiska åskådningar, framväxten av parlamentarism och demokrati. Latinamerikas frigörelse och försöken till internationell stabilisering, nationalitetsrörelserna, imperialismen, de båda världskrigen, fascismen och de socialistiska revolutionerna i Ryssland och Kina befrielserörelserna i tredje världen, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, obligatoriska seminarier som förbereds enskilt eller i grupp, självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är kursens huvudsakliga arbetsformer.
Examination
Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftliga salstentamina förekommer liksom hemskrivningar. Aktiv obligatorisk närvaro krävs vid förekommande seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

standardbehörighet B.1 (SvB/Sv2 B + HiA + ShA) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1 halvfart, grundkurs
History 1, part-time
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.