Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G07
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:

- kunna använda grundläggande kunskaper om livsåskådningarnas, samhällsuppfattningarnas, naturföreställningarnas och vetenskapernas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang,
- kunna använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner,
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé- och vetenskapshistoriska området, samt att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom det idé- och vetenskapshistoriska området,
- visa prov på ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, ideologiska traditioner och livsåskådningar från skilda tider och inom olika traditioner,
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera samtida förhållanden på kunskapsanvändningens och kunskapsspridningens områden till historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen innefattar fyra tematiskt upplagda kurser: Första delkursen behandlar vetenskap, idédebatt och samhälle med fokus på andra hälften av 1900-talet. Delkurs 2 behandlar allmän idéhistoria från antiken till 1900-talets mitt. Delkurs 3 behandlar det vetenskapliga studiet av den mänskliga kroppen, människans psykiska förmågor och hennes sociala beteende från senmedeltiden till vår egen tid. Fjärde delkursen behandlar vetenskapernas mediehistoria.

Temakurs: Den moderna vetenskapen och samhället (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar den moderna vetenskapens utveckling med fokus på andra hälften av 1900-talet. Detta innefattar kunskapsutvecklingen, olika teoretiska och metodiska problem samt politiska, institutionella och finansiella förutsättningar. Särskild vikt läggs vid hur vetenskapen kommit att bli en del av den sociala och kulturella hanteringen av frågor som rör värden, ideologier och livsideal och hur den har införlivats med och använts praktiskt i verksamheter inom många olika samhällsområden.

Allmän idéhistoria (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar vetenskapernas, samhällsuppfattningarnas, och naturföreställningarnas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang. En särskilt vikt läggs vid den institutionella miljöns och platsens betydelse för vetenskapen och den allmänna idédebatten. Analys av centrala källtexter ingår i kursen.

Temakurs: Människokunskapernas historia 1400-2000 (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar det vetenskapliga studiet av den mänskliga kroppen, människans psykiska förmågor och hennes sociala beteende utvecklats och förändrats från senmedeltiden till vår egen tid. Medicin och psykologi, sociologi och antropologi, kriminologi och socialt arbete, folklivs- och livsåskådningsforskning är några exempel på vetenskapliga områden där människan varit studieobjektet. Frågor om hur människovetenskaperna påverkats av och påverkat filosofiska, religiösa och politiska idétraditioner behandlas, liksom mer populärkulturella och kommersiella användningar av vetenskapligt förankrade föreställningar om människan. Särskild vikt läggs vid hur människovetenskaperna kommit att bli en del av den sociala och kulturella hanteringen av olika mänskliga och samhälleliga problem. Detta gäller såväl inom ramen för institutioner för fostran, omhändertagande och behandling, som i de strävanden som legat till grund för sociala rörelser som agerat för förändringar av sätten att se på och hantera mänskliga livsfrågor. Analys av centrala källtexter ingår i kursen.

Temakurs: Vetenskapernas mediehistoria (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar vetenskapernas mediala historia från antiken till Internet. Kommunikation med olika publiker har alltid varit en del av det vetenskapliga livet, men genom att fokusera på hur de mediala förutsättningarna förändrats och på medialiseringen som process kan produktionen, förmedlingen och utbytet av kunskaper, erfarenheter och värderingar studeras mer ingående. Särskild vikt läggs vid vetenskapens relation till nya medier och nya bruk av äldre medieformer under 1800- och 1900-talen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1, grundkurs
History of Science of Ideas
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU2008/00111   Kurskod: 751G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.