Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idéhistoria 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   751G07
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:

- kunna använda grundläggande kunskaper om livsåskådningarnas, samhällsuppfattningarnas, naturföreställningarnas och vetenskapernas historia i västerlandet från antiken till nutiden insatta i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang,
- kunna använda grundläggande kunskaper om textanalys och idé- och vetenskapshistoriska metoder och arbetssätt,
- demonstrera grundläggande förmåga att analysera och problematisera idé- och vetenskapshistoriska frågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner,
- uppvisa grundläggande färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé- och vetenskapshistoriska området, samt att muntligt och skriftligt förmedla kunskaper och tolkningar inom det idé- och vetenskapshistoriska området,
- visa prov på ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, ideologiska traditioner och livsåskådningar från skilda tider och inom olika traditioner,
- demonstrera grundläggande förmåga att relatera samtida förhållanden på kunskapsanvändningens och kunskapsspridningens områden till historiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen innefattar två kronologiskt upplagda kurser som omfattar tiden från antiken till nutiden, samt två temakurser med fokus på vetenskapens roll i samhälle och idédebatt under andra hälften av 1900-talet respektive mediernas och kommunikationsvägarnas betydelse för vetenskapen och idédebatten.

1. Temakurs: Vetenskap, idédebatt och samhälle 1950-2000. (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar den vetenskapliga utvecklingen och den allmänna idédebatten i sitt samhälleliga och kulturella sammanhang; kunskapsutvecklingen, teoretiska och metodiska problem såväl som institutionella och finansiella förutsättningar och styrmekanismer. Särskild vikt läggs vid hur vetenskapen kommit att bli en del av den sociala och kulturella hanteringen av frågor som rör värden, ideologier och livsideal och hur den har införlivats med och använts praktiskt i verksamheter inom många olika samhällsområden.

2. Allmän idéhistoria: Från antiken till den vetenskapliga revolutionen.
(7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar hur synen på människan, historien, samhället, naturen och det gudomliga förändrats från tidig antik tid till slutet av 1600-talet företrädesvis i västerlandet men med utblickar mot och jämförelser med andra kulturområden. Analys av centrala källtexter ingår i kursen.

3. Allmän idéhistoria: Från upplysningen till 1900-talets mitt. (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar filosofi, vetenskap och allmän idédebatt från början av 1700-talet till mitten av 1900-talet. Särskilt vikt läggs vid de institutionella ramarna för den vetenskapliga och intellektuella verksamheten samt hur denna kommit att interagera med andra delar av samhället och det kulturella livet. Analys av centrala källtexter ingår i kursen.

4. Temakurs: Medier, idéer och vetenskap. (7.5 högskolepoäng).
Kursen behandlar vetenskapens och idédebatternas mediala historia från det
dialogiska samtalet under antiken till Internet. Kommunikation med olika publiker har alltid varit en del av det vetenskapliga och intellektuella livet, men genom att fokusera på hur de mediala förutsättningarna förändrats och på medialiseringen som process kan produktionen, förmedlingen och utbytet av kunskaper, erfarenheter och värderingar studeras mer ingående. Särskild vikt läggs vid vetenskapens relation till nya medier och nya bruk av äldre medieformer under 1800- och 1900-talen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier samt arbete i grupp eller individuellt med tilldelade uppgifter. Stor vikt läggs även vid att uppöva de studerandes förmåga att på ett intresseväckande och levande sätt förmedla idéhistoriska kunskaper och diskutera vetenskapliga frågeställningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idéhistoria 1, grundkurs
History of Science of Ideas
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA