Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sverige - språk, kultur och samhälle, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G05
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande
- ha så god färdighet i det svenska språket att de kan följa den ordinarie undervisningen vid ett svenskt universitet
- ha grundläggande kunskaper inom ett av följande ämnesområden: svenska historia, svensk politik och samhällsstruktur eller svensk litteratur.
Kursinnehåll
Kursen består av följande avsnitt:

Introduktion
Den studerande orienteras om kursens uppläggning och innehåll samt ges information om vad det innebär att studera vid Linköpings universitet. Vidare ges en inledande biblioteksorientering. Studenternas svenska språkfärdighet testas genom diagnostiska prov.

Svenska språket, 15 hp

Språkfärdighet, 9 hp
Delkursen syftar till att genom kvalificerade övningar ge ökad språkfärdighet och fördjupade insikter i det svenska språkets struktur och användning.

Uppsats, 6 hp
Under kursen skall den studerande författa en kortare uppsats. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid språkbehandlingen.

Sveriga – kultur och samhälle, 15 hp

Studenterna kan välja mellan följande alternativa inriktningar:

Alternativ 1: Svensk historia, 15 hp

Historisk grundkurs, 9 hp
Delkursen har en i huvudsak kronologisk uppläggning och behandlar de viktigaste händelserna i svensk historia från forntid till nutid. Under de senaste två seklerna behandlas tematiskt företeelser som exempelvis emigrationen och det demokratiska genombrottet. Utgångspunkten är den svenska historien med komparativa utblickar mot övriga Norden.

Uppsats, 6 hp
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 2 Svensk politik och samhällsstruktur, 15 hp

Politisk grundkurs, 9 hp
Delkursen avser att ge introduktion till Sveriges politiska system. Bland annat behandlas politiska åskådningar, politiska institutioner, partier och intressegrupper, politisk opinionsbildning och val. Vidare behandlas förvaltningens roll och svensk socialpolitik. Delkursen tar även upp en rad centrala områden som exempelvis sysselsättning, sjukvård, utbildning, invandring och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Uppsats, 6 hp
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativt 3 Svensk litteratur, 15 hp

Litteraturhistorisk översiktskurs, 9 hp
Delkursen behandlar olika teman och problem i den svenskspråkiga litteraturen. Som exempel på sådana kan nämnas de radikala författarna under slutet av 1800-talet, den svenska kulturutvecklingen sedd mot internationell bakgrund, människan i det moderna samhället, kvinnans frigörelse m m.

Uppsats, 6 hp
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 4 Annan kurs

Student, med mycket god färdighet i svenska språket kan, i samråd med studievägledare och kursansvarig, välja annan kurs ur det ordinarie kursutbud. Kursen/kurserna bör innehållsmässigt höra hemma under rubriken Sverige – kultur och samhälle, bedrivas på svenska samt omfatta totalt 15 hp.

Exkursioner
Under kursen anordnas dels gemensamma exkursioner, dels exkursioner/ studiebesök kopplade till de avslutade alternativkurserna. Avsikten med dessa är att fördjupa och levandegöra de studerandes insikter i svenskt samhällsliv - dess natur och kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, gruppövningar och enskilt arbete.
Examination
Delkurserna examineras dels genom skriftlig och/eller muntlig tentamen, dels genom redovisning av uppsatser. Seminarier är obligatoriska moment.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen vänder sig till studenter vid utländska universitet vilka har studerat svenska men inte har svenska som modersmål.
Minst ett års studier på grundläggande högskolenivå varav minst en termins studier i svenska eller annat skandinaviskt språk.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sverige - språk, kultur och samhälle, grundkurs
Sweden - Language, Culture and Society
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU