Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia B, social, politisk och ekonomisk-historisk inriktning (distans), fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna
- använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, samt historiegrafi,
- problemformulera och insamla, värdera och bearbeta källmaterial i en framställning som beaktar elementära historievetenskapliga krav, vilket sker i form av uppsats,
- analysera historievetenskapliga arbeten,
- använda kunskap om informationssökning i arkiv, bibliotek, databaser och via Internet,
- redogöra för hur källmaterial kan värderas och förstås samt ett vetenskapligt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delar

Tematisk historisk fördjupning, 7,5 hp
Studierna syftar till att den studerande skall nå kunskaper om aktuella vetenskapliga forskningsproblem, som definieras utifrån kronologiska, teoretiska och/eller tematiska historiska forskningsfält.

Metodkurs, 6 hp
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om olika materialtyper och arbetssätt inför kommande uppsatskurs.

Uppsats, 9 hp
Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen.

Historisk specialkurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande ett historiografiskt perspektiv genom en läskurs, vilket är uppdelat i två moment. Första delen av kursen avser att introducera den studerande i historieämnets grundläggande historiografiska utveckling under 1800- och 1900-talen. Andra delen består av en läskurs som syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper av endera en epoks, en regions eller en tematiks historia.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är nätbaserad, vilket innebär att kommunikationen mellan lärare-student och mellan studenter sker digitalt. Självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är liksom författandet av egen uppsats, under lärarledd handledning, kursens arbetsformer.
Examination
Kursen examineras i form av uppgiftslösande papers och genom försvaret av egen uppsats. I examinationen ingår även skriftlig uppsatsopposition. Examinationen sker digitalt.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1 med lägst 14 p (21 hp) godkända eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia B, social, politisk och ekonomisk-historisk inriktning (distans), fortsättningskurs
History B, Social, Political and Economic History (distans)
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU