Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna
- använda vetenskapsteoretiskt förankrade verktyg för att kunna tolka historiska problemställningar,
- demonstrera specialiserade och än mer fördjupade kunskaper om historiska problemställningar,
- problematisera en empirisk undersökning som syftar till en självständig kritisk bearbetning av ett historiskt källmaterial,
- redogöra för aktuell historievetenskaplig forskning,
- demonstrera kunskap om hur ett historiskt källmaterial kan användas, bearbetas och förstås, liksom hur det kan tolkas och presenteras för en vetenskaplig publik,
- använda kunskap om informationssökning via arkiv, bibliotek, databaser och Internet,
- redogöra för hur ett källmaterial vetenskapligt kan förstås och förankras i en historievetenskaplig kontext,
- redogöra för hur historievetenskapliga perspektiv om till exempel klass, genus och mångfald kan påverka historieskrivningen och hur dessa perspektivval förändras över tid.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Metod och teori, 7,5 hp
Avsnittet skall ge den studerande orientering om olika vetenskapliga skolor samt ge färdighet i att använda vetenskapsteoretiska grunder vid uppsatsskrivning. Syftet är också att ge fördjupade kunskaper i ämnets teori och metod.

Fördjupningskurs, 7,5 hp
Studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av omkring 1500 sidor inom något eller några teman, vilka fastställes av den studerande och lärare i samråd.

Uppsats med arkiv-, biblioteks- och källkunskap, 15 hp
Tyngdpunkten ligger på författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats, på vilken ställs högre krav i fråga om självständighet och kritisk materialbehandling än vid motsvarande uppgifter inom fortsättningskursen. Uppsatserna behandlas vid seminarier.
Orientering ges även i arkivordningsprinciper, bibliografi och viktigare källserier jämte bearbetningsmetoder.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Uppsatsarbetet sker i nära kontakt mellan student och handledare. Kursen inkluderar eget kunskapssökande via exempelvis arkiv (eller motsvarande).
Examination
Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftlig examination, i form av en hemtentamen, tillämpas liksom enskild muntlig examination. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbetet också ingår att genomföra två muntliga oppositioner tillsammans med andra kursdeltagare. För seminarieverksamheten, liksom för undervisningen i biblioteks- och arkivkunskap, gäller aktiv obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Historia 2, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända inkl uppsats (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 3, fördjupningskurs
History 3
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     HIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.