Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde Historia - HI2
  Kurskod   751G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna
- använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, samt historiegrafi,
- visa färdighet i problemformulering och insamlandet, värderandet och bearbetandet av källmaterial i en framställning som beaktar elementära historievetenskapliga krav, vilket sker i form av uppsats,
- analysera historievetenskapliga arbeten,
- genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek, databaser och via Internet,
- värdera källmaterial samt visa ett vetenskapligt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delar

Tematisk historisk fördjupning, 7,5 hp
Studierna syftar till att den studerande skall nå kunskaper om aktuella vetenskapliga forskningsproblem, som definieras utifrån kronologiska, teoretiska och/eller tematiska historiska forskningsfält.

Metodkurs, 6 hp
Kursen omfattar föreläsningar och seminarier vilka syftar till att ge den studerande kunskaper om olika materialtyper och arbetssätt inför kommande uppsatskurs.

Uppsats, 9 hp
Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen.

Globalisering i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande ett globalt historiskt perspektiv. Kursen är uppdelad i två moment. En översikt inleder, uppbyggd kring föreläsningar och litteraturstudier, härefter studerar studenten ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede. Momentet består av en tillämpningsövning på grundval av historiskt stoff hämtat från endera Asiens, Afrikas. Australiens eller Latinamerikas historia.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, obligatoriska seminarier, självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är liksom författandet av en egen uppsats, under lärarledd handledning, kursens huvudsakliga arbetsformer. Kursens arbetsformer förutsätter att den enskilda studenten söker egen empirisk kunskap via arkiv (eller motsvarande).
Examination
Kursen examineras på flera olika sätt. Skrifliga examinationer, i form av en hemtentamen, tillämpas liksom enskild muntlig examination. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbete också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktiv obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Historia, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 2, fortsättningskurs
History 2, continuation course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 751G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-06-04