Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde Historia - HI2
  Kurskod   751G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer, genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och processer i Sverige, Norden, Europa och globalt,
- använda elementär kunskap om grunderna i historisk metod och teori,
- analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar i historiska sammanhang,
- demonstrera grundläggande medvetenhet om hur val av perspektiv, utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av vårt förflutna.
Kursinnehåll
Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och ifrågasättas. Samtidigt därmed fördjupas kunskaperna om historiens utvecklingsfaser. I kursdelarna integreras den nordiska historien. Ekonomisk historia integreras med den övriga undervisningen i samtliga delkurser.

Kursen består av följande delar:

Introduktion till historievetenskap, 3 hp
Delkursen är en introduktion till historia som akademisk disciplin. Kursen innehåller studier och diskussioner om historieforskningens utveckling, historikerns och den historiska kunskapens roll i samhället samt historievetenskapens relation till andra discipliner.

Antiken och medeltiden, 9 hp
Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling i ett globalt perspektiv, bl a av de äldsta högkulturerna, de antika grekiska och romerska samhällena, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, det feodala samhällets kris. Huvuddragen av de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på utvecklingen i Sverige och särskilt i Östergötland.

Tidigmodern tid, 6 hp
Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling bl a av framväxten av en byråkratisk furstemakt i Europa, de kontinentala och koloniala konflikterna samt uppkomsten av globala handelsnätverk. Ideologiska och kulturella utvecklingslinjer uppmärksammas, liksom utvecklingen i utomeuropeiska områden. Kursen innehåller ett fördjupat studium av Sverige nationellt och lokalt.

Det långa 1800-talet och 1900-talet, 12 hp
Översiktligt studium av händelse- och samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv, bl a den industriella revolutionen och dess följder, befolkningsutvecklingen, nya politiska åskådningar, framväxten av parlamentarism och demokrati. Latinamerikas frigörelse och försöken till internationell stabilisering, nationalitetsrörelserna, imperialismen, de båda världskrigen, fascismen och de socialistiska revolutionerna i Ryssland och Kina befrielserörelserna i tredje världen, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, obligatoriska seminarier som förbereds enskilt eller i grupp, självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är kursens huvudsakliga arbetsformer.
Examination
Skriftlig salstentamen, hemtentamen och muntlig examination genom seminarier. Aktiv obligatorisk närvaro krävs vid förekommande seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1, grundkurs
History 1, basic course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-08-14