Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historievetenskaplig fördjupning, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751A09
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupad kunskap om aktuella historievetenskapliga problemställningar,
- kritiskt bedöma och värdera vetenskaplig litteratur.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras ingånde en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik. Fördjupningsalternativen grundas framförallt i rådande forskningsprofil vid ämnet, men även vid andra lärosäten i landet. Kursen avser därför bland annat att förbereda den studerande för forskarstudier både nationellt och internationellt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen baseras huvudsakligen på självständig inläsning/bearbetning/reflektion av historievetenskaplig litteratur. I den mån flera studerande väljer att fördjupa sig inom samma område kan viss seminarieverksamhet förekomma.
Examination
Kursen examineras genom enskild muntlig tentamen. Om kursen läses vid annat lärosäte examineras densamma digitalt, via skriftligt paper.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Historia grundkurs, 30 hp, och Historia fortsättningskurs, 30 hp, samt minst 22,5 hp godkända på Historia fördjupningskurs (eller motsvarande). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historievetenskaplig fördjupning, avancerad kurs
History in-depth, advanced course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751A09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.