Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historievetenskaplig teori och metod, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751A08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- diskutera aktuella historievetenskapliga problemställningar,
- uppvisa en fördjupad insikt i vetenskaplig teori- och metodbildning inom historia,
- kritisk bedöma och värdera vetenskaplig historisk litteratur.
Kursinnehåll
De studerande ska förvärva avancerade insikter om historisk teori och metod, liksom om aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I kursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Kursen samläses med Historia 4, avancerad nivå.
Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i seminarieverksamheten och dels genom en självständigt utarbetad recension av en historievetenskaplig avhandling.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Historia 3, fördjupningskurs, med lägst 15 p (22,5hp) godkända inklusive uppsats eller motsvarande kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historievetenskaplig teori och metod, avancerad kurs
Theory and method in historical research
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HIA   HU