Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för aktuella historievetenskapliga problemställningar,
- demonstrera fördjupad insikt i vetenskaplig teori- och metodbildning,
- självständigt föra en problemdiskussion,
- kritisk bedöma och värdera vetenskaplig litteratur.
Kursinnehåll
Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

De studerande ska förvärva avancerade insikter om historisk teori och metod, liksom om aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt.

Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

De studerande ska förvärva avancerade kunskaper om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik. Fördjupningsalternativen grundas framförallt i rådande forskningsprofil vid ämnet, men även vid andra lärosäten i landet. Delkursen avser därför bland annat att förbereda den studerande för forskarstudier både nationellt och internationellt.

Vetenskapligt arbete, 15 hp

Det vetenskapliga arbetet kan antingen utformas så att det innebär en fördjupning av vissa partier av uppsatsen på grundläggande nivå eller inriktas på en problematisering av litteratur kring ett problemområde. Det vetenskapliga arbetet presenteras i uppsatsform. Uppsatsarbetet kan också utformas som en förstudie till ett kommande avhandlingsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Uppsatsarbetet, som har en historieteoretisk profil, sker i nära kontakt mellan student och handledare. Kursen inkluderar eget kunskapssökande via exempelvis befintlig historievetenskaplig litteratur och/eller arkiv (eller motsvarande).
Examination
Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftlig examination, i form av en hemtentamen, tillämpas liksom enskild muntlig examination. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbetet också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktivt deltagande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Historia grundkurs, 30 hp, och Historia fortsättningskurs, 30 hp, samt minst 22,5 hp godkända på Historia fördjupningskurs (eller motsvarande). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 4, avancerad kurs
History 4, advanced course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: Liu-2008/00111   Kurskod: 751A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HIA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.