Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Advanced clinical psychology, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psychology - PSA
Ämnesområde Psychology – PS1
  Kurskod   748A38
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Advanced clinical psychology
Advanced clinical psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 748A38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psychology - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA    
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-06-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.