Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykoterapi 1, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi
Ämnesområde Psykoterapi - PY1
  Kurskod   748A35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa förvärvad kompetens i informationssökning samt kommunikation via nätet
- beskriva individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv.
-förklara hur psykisk hälsa och ohälsa kan hänföras till individens utveckling, kön, genus, stress, trauman och andra särskilda livsbetingelser
- bedöma patientens psykiska funktionsnivå och visa kännedom om hur man ställer en diagnos
-redogöra för kognitiva och beteendeinriktade, interpersonella och relationella synsätt på psykoterapi
-redogöra för grundläggande behandlingsteorier och behandlingsprinciper inom de centrala terapeutiska inriktningarna.
- redogöra för kunskaps- och vetenskapsteoretiska frågeställningar med relevans för psykoterapi och psykoterapiforskning
-redogöra för etiska frågor rörande behandlingsinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende behandlingsansvar, journalföring och sekretess
- planera och genomföra ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning med utgångspunkt från ett eget patientarbete.
Kursinnehåll
Tema 1: Introduktion,5hp
(Introduktion)
Kursen omfattar orientering om studentaktiv pedagogik, särskilt problembaserat lärande(PBL). Vidare studeras aktuella möjligheter att arbeta via biblioteket och via nätet samt att söka, finna, och värdera vetenskaplig litteratur. Perspektiv på generella aspekter av psykoterapeutisk behandling fokuseras. Orientering om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar, som anknyter till det aktuella forskningsläget inom psykoterapiforskning, samt forskningsmetodik

Tema 2: Människans psykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, 7hp
(Human psychosocial development −perspectives on lifespan and health)
Kursen omfattar seminarier om individens psykologiska utveckling och inlärningsteoretiska principer kopplade till denna. Vidare studeras frågor om hälsa och ohälsa och hur dessa fenomen kan vara kopplade till individens utveckling och livsbetingelser.

Tema 3: Kognitiv Beteendeterapi (KBT),12hp
(Cognitive behaviour therapy)
Kursen behandlar fallkonceptualisering och beteendeanalys samt vissa bedömnings- och utvärderingsinstrument. Vidare studeras manualbaserade och individbaserade behandlingar. Metodens applicerbarhet på terapeutiskt arbete med barn, ungdomar och familjer är också föremål för studierna.

Tema 4: Relationell och Interpersonell psykoterapi, 12hp
(Relational and Interpersonal psychotherapy)
Inom kursen studeras bedömning och behandling avseende Relationell- och Interpersonell psykoterapi. Behandlingsrelationens betydelse för psykoterapiprocessen och behandlingsutfallet ägnas särskild betydelse. Tillämpningar i behandling av barn, ungdomar och familjer fokuseras också


Tema 6: Forskning och utvärdering i psykoterapi, 3hp
(Psychotherapy research and evaluation)
Inom kursen orienteras om aktuell psykoterapiforskning

Tema 5: Delkurs 5: Individuellt fördjupningsarbete, 6hp
(Individual thesis)
Den studerande skall med utgångspunkt från eget patientarbete skriva ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen bedrivs som en distansutbildning med undervisning i form av föreläsningar, seminarier, arbete i basgrupper, litteraturstudier och sträcker sig över fyra terminer. Utbildningsformerna är baserade på PBL (problembaserat lärande).
Examination
Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt tillämpningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande i basgruppsarbetet enligt PBL och minst 80% närvaro vid schemalagda undervisningstillfällen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen på högskolenivå om lägst 180 hp inkl. C-uppsats (fördjupningsnivå) samt pågående yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare, som även intygar att anställningen förväntas bestå under hela utbildningstiden. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykoterapi 1
Psychotherapy 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 748A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       ME  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.