Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykoterapi 1, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   748A08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi under handledning,
- bedöma patientens psykisk funktionsnivå och hur visa kännedom om hur man ställer en diagnos,
- skapa ramar för och bygga upp en relation med en patient,
- redogöra för fenomen som uppstår i relation till patienten och hur man reparerar en behandlingsrelation, samt ha kompetens om hur man avslutar en behandling.
Kursinnehåll
Grundläggande utbildning i psykoterapi ges med i huvudsak relationell psykodynamisk inriktning. Tyngdpunkten ligger på teorier och metoder som utvecklats inom det psykoanalytiska teorisystemet, men stor vikt läggs också på ett generiskt (skolövergripande) perspektiv, grundat på modern psykoterapiforskning, där behandlingsrelationen sätts i fokus.
Andra psykoterapeutiska inriktningar och format presenteras. Kursen belyser också området ur ett genusperspektiv. Den ger vidare en orientering om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar samt anknyter till det aktuella forskningsläget inom psykoterapiforskning. Även orientering om forskningsmetodik ingår.

Delkurs 1: Människans psykosociala utveckling i ett livs och hälsoperspektiv, 6 hp
Delkursen fokuserar:
- individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv med tonvikt på barn och ungdom i en familjekontext,
- vuxenlivets utvecklingsfaser,
- psykisk hälsa och ohälsa,
- hur psykiska problems uppkomst kan vara relaterat till kön och genus.

Delkurs 2: Skolövergripande faktorer inom psykoterapi, 5 hp
Delkursen fokuserar:
- grundläggande och generella aspekter på psykoterapeutisk behandling.
- lära sig betydelsen av att etablera och vidmakthålla en relation.
- att reparera en behandlingsrelation.

Delkurs 3: Vetenskapsteori, etik, livsåskådning, genusaspekter, 3 hp
Den studerande ska utveckla kunskap om:
- kunskaps och vetenskapsteoretiska frågeställningar med relevans för psykoterapi och psykoterapiforskning.
- etiska frågor rörande behandlingsinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende behandlingsansvar,journalföring och
sekretess.

Tema 4: Psykoterapeutiska teorier och metoder , 22 hp
Den studerande ska utveckla kunskap om:
- grundläggande aspekter på psykoterapeutisk behandling.
- betydelsen av kontrakt, ramar och behandlingsbetingelser för behandlingsresultatet.
- olika psykoterapeutiska teorier samt central metodik i desamma.
- generella diagnostiska principer.

Delkurs 5: Individuellt fördjupningsarbete, 6 hp
Den studerande ska skriva ett fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning med utgångspunkt från ett empiriskt material.

Delkurs 6 : Forskning och utvärdering i psykoterapi, 3 hp
Studenten ska orientera sig i aktuell psykoterapiforskning.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen bedrivs som en distansutbildning med undervisning i form av föreläsningar, seminarier, arbete i basgrupper, litteraturstudier och sträcker sig över fyra terminer. Utbildningsformerna är baserade på PBL (problembaserat lärande).
Examination
Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt tillämpningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande i basgruppsarbetet enligt PBL och minst 80% närvaro vid schemalagda undervisningstillfällen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen på högskolenivå om lägst 180 hp inkl. C-uppsats (fördjupningsnivå) samt pågående yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dvs. sökande måste ha möjlighet att genomföra längre behandlingar (minst 25 timmar) med enskilda patienter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare, som även intygar att anställningen förväntas bestå under hela utbildningstiden.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykoterapi 1
Psychotherapy 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 748A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-05-07 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.