Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde Psykoterapi - PY1
  Kurskod   748A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på ett teoretiskt och praktiskt initierat sätt kunna:
- visa klinisk kompetens som professionell psykoterapihandledare, vilket inbegriper fördjupad kunskap om tillgångar, begränsningar samt personlig stil som grund för fortsatt professionellt handledande arbete,
- tillämpa kunskaper om psykoterapihandledning inom såväl verksamheter som i utbildningssammanhang,
- genomföra teoretiskt och empiriskt grundade bedömningar rörande psykoterapistuderande och psykoterapiutövare i olika typer av svårigheter;
- redogöra för och kritiskt granska klinisk handledning inom olika psykoterapeutiska behandlingsinriktningar,
- vidareutveckla en avancerad kompetens i utövandet av kliniska handledningsinsatser inom vald skolinriktning,
- praktiskt tillämpa etiska principer och gällande lagstiftning och förordningar som reglerar psykoterapeuters och handledares insatser inom det kliniska arbetsområdet
- handleda inom det psykoterapeutiska handledningsområdet
- undervisa i psykoterapi, särskilt vad gäller kliniska omständigheter som bedömning, ansvar, sekretess mm.
Kursinnehåll
Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk psykoterapihandledning där den studerande efter avklarad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare inom såväl klinisk psykoterapiverksamhet som utbildningsverksamhet. I kursen behandlas hur kunskaper om handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning och klinisk konsultation används och gestaltas i den egna genomförda handledningen i såväl klinisk verksamhet som i utbildningssammanhang. Vidare behandlas den egna professionella utvecklingen som psykoterapihandledare samt för området viktiga etik- och sekretessfrågor.

I kursen får den egna erfarenheten av verksamhet som handledare inom det psykoterapeutiska området central betydelse då detta utgör den grund för vilken teoretisk kunskap speglas mot och tillämpas på.

Särskilt fokuseras :
- praktisk tillämpning av teorier och modeller för psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning i den egna kliniska praktiken
-handledningsrelationen mellan psykoterapihandledare och kliniskt verksam psykolog/psykoterapeut med bakgrund i såväl teori som i empirisk forskning, och särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor rörande gruppen som handledningskontext
- handledning på psykoterapeutiskt arbete med problem av svårare natur. Särskilt fokus kommer att läggas på reflektioner kring handledarens egen betydelse för handledningsprocessen och dess utfall samt olika handledarstilars konsekvenser för de handledda.
- kunskaper om såväl skolövergripande som skolspecifika synsätt på psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning och dess konsekvenser för det praktiska genomförandet av handledning,
-utveckling till en självständig kvalificerad kompetens som klinisk psykoterapihandledare,
-betydelsen av kunskaper från psykoterapi- och handledningsforskning samt evidensbaserad psykoterapeutisk behandling i handledningssituationen.
Undervisning/Arbetsformer
Klinisk handledning i eget utfört handledningsarbete sker löpande under hela kursen. Stor del av undervisningen sker i mindre handledningsgrupper vilka leds av erfaren person med tidigare genomgången handledarutbildning. Utöver arbetet i handledningsgrupper sker undervisning i form av övningar, seminarier samt föreläsningar Utöver schemalagd undervisningstid förutsätts den studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. I utbildningen ingår även att kursdeltagarna själva ska leda seminarier samt genomföra föreläsningar för varandra eller för andra kursgrupper. Mer detaljerad information om arbetsformer finns i separat kursdokument.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examination sker i anslutning till varje termin. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation krävs. Vidare krävs också att man arbetat som psykoterapeut under minst 2 år på halvtid efter legitimationen. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Psychotherapy Supervision
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 748A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   ME  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.